පාසල් පුවත් පාසල් නිවාඩු ගැන දැනුම්දීමක්
පාසල් නිවාඩු ගැන දැනුම්දීමක්

Added By : Vidubima Admin
Date : Oct 26, 2023 08:02 pm
Views :

රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 2023 වසරේ දෙවන පාසල් වාරය අවසන් කිරීම පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සඳහා දෙවන පාසල් වාරය හෙට (27) දිනයෙන් අවසන් වේ.

තෙවන පාසල් වාරය නොවැම්බර් මස 1 වන බදාදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

-derana-

Recently Added News