පාසල් පුවත් විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් ගැනීම අදින් අවසන්
විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් ගැනීම අදින් අවසන්

Added By : Vidubima Admin
Date : Oct 05, 2023 09:12 am
Views :

2022/23 අධ්‍යයන වර්ෂ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් (05) අවසන් වන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

පසුගිය සැප්තැම්බර් 14 දින සිට සති තුනක කාලයක් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම්පත් භාර ගැනීම සිදුකෙරුණි.

ඒ අනුව අදින් පසු යළි අයදුම්පත් භාර ගැනීම දීර්ඝ නොකරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසුවේය.

2022 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 4 වන දින නිකුත් කෙරුණි.

විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් 263,933 දෙනෙකු පෙනී සිටි අතර ඉන් 166,938 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.

-derana-

Recently Added News