පාසල් පුවත් උසස් පෙළ ඇගයීම් කටයුතු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ කාලය අදින් අවසන් වෙයි
උසස් පෙළ ඇගයීම් කටයුතු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ කාලය අදින් අවසන් වෙයි

Added By : Vidubima Admin
Date : May 04, 2023 08:10 am
Views :

උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු සඳහා ගුරුවරුන්ට Online ක්‍රමය මඟින් අයඳුම්පත් කැඳවීමේ කාලය අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු සඳහා ගුරුවරුන්ට Online ක්‍රමය මඟින් අයඳුම්පත් කැඳවීමේ කාලය පෙරේදා (02) දිනයෙන් අවසන්වීමට නියමිතව තිබූ අතර පසුව එය අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබුණා.

-helakuru-

Recently Added News