පාසල් පුවත් >> අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගයේ නිල කාල සටහන නිකුත් කර ඇත
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගයේ නිල කාල සටහන නිකුත් කර ඇත

Added By : Vidubima Admin
Date : Nov 22, 2022 09:13 pm
Views :

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් 2022 (2023) වසරට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගයේ නිල කාල සටහන නිකුත් කර ඇත.

මෙයට අනුව 2022 (2023) අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය ජනවාරී 23 වන සඳුදා දින ආරම්බ වී පෙබරවාරි 17 වන සිකුරා දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

නිල කාල සටහන (PDF Format) බාගත කරගැනීම මෙතනින්.

නිල කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.

 
Recently Added News