පාසල් පුවත් 2023 නව පාසල් වාර සටහන නිකුත් කෙරේ
2023 නව පාසල් වාර සටහන නිකුත් කෙරේ

Added By : Vidubima Admin
Date : Oct 12, 2023 08:45 pm
Views :

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් 2023 නව පාසල් වාර සටහන නිකුත් කර ඇත.

මෙමගින් සංශෝධන නිකුත් කර ඇත්තේ මීට පෙර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති 2023.03.17 දිනැති අංක 10/2023 දරන චක්‍රලේඛයට හා 2023.07.17 වන දින නිකුත් කරන ලද උපදෙස් ලිපි මගින් නිකුත් කරන ලද සංශෝධනයන්ට අමතර වශයෙනි.

2023 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය ලබන වසරේ (2024) පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් මෙමගින් 2023 පාසල් වර්ශයේ තෙවන වාරය පමණක් සංශෝධන කර ඇත.

අදාල ලිපිය පහතින්.

-Vidubima-

Recently Added News