පාසල් පුවත් >> මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී වෙනසක්
මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී වෙනසක්

Added By : Vidubima Admin
Date : Nov 27, 2022 09:22 am
Views :

එළඹෙන දෙසැම්බර් 18 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් නොකරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.

ඒ වෙනුවට විභාග අපේක්ෂයින් සඳහා පැමිණීමේ ලේඛණ ක්‍රමවේදයක් භාවිත කිරීමට නියමිත බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

-derana-

 
Recently Added News