පාසල් පුවත් >> අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ
අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

Added By : Vidubima Admin
Date : Nov 25, 2022 06:30 pm
Views :

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (25) දින නිකුත් කර තිබේ.

පසුගිය මැයි 23 වැනි දා සිට ජුනි 01 වැනි දා දක්වා එම විභාගය පැවැත් විය.

ප්‍රතිඵල ලබාගැනීම සඳහා පහතින් පිවිසෙන්න.

doenets.lk
doenets.lk/examresults

 

මේ සදහා අදාල නිවේදනය පහතින්.

 
Recently Added News