පාසල් පුවත් >> ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කාලසටහන සංශෝධනය කෙරේ
ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කාලසටහන සංශෝධනය කෙරේ

Added By : Vidubima Admin
Date : Oct 22, 2022 09:01 pm
Views :

මෙවර (2022) ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කාලසටහන සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම නිවේදනය පහතින්,

 
Recently Added News