පාසල් පුවත් ශිෂ්‍යත්වය පැවැත්වෙන දිනය මෙන්න
ශිෂ්‍යත්වය පැවැත්වෙන දිනය මෙන්න

Added By : Vidubima Admin
Date : Oct 03, 2023 07:58 pm
Views :

2023 වසරේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් මස 15 වනදා පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ දිවයින පුරා විභාග මධ්‍යස්ථාන 2888කදී විභාගය පැවැත්වෙන බවය.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ විභාග අපේක්ෂකයින්ගේ පැමිණීමේ ලේඛනය අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට තැපැල් මගින් මේ වනවිට යොමුකර ඇති බවය.

මෙතෙක් පැමිණීමේ ලේඛනය ලැබී නොමැති පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට එම ලේඛනය https://onlineexams.gov.lk/eic වෙත පිවිසීමෙන් භාගත කරගැනීමේ හැකියාව පවතී.

-derana-

Recently Added News