පාසල් පුවත් >> GIT විභාගය සඳහා අයදුම් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ
GIT විභාගය සඳහා අයදුම් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

Added By : Vidubima Admin
Date : Nov 09, 2022 08:34 pm
Views :

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සඳහා පාසල් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් ට අයදුම් කැඳවීමේ කාලය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නොවැම්බර් මස 25 වන දා දක්වා එම කාලය දීර්ඝ කළ බවයි විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ.

-Helakuru-

Recently Added News