පාසල් පුවත් >> ලබන වසරේ පෙළපොත්වලින් 55% ක් මුද්‍රණය පෞද්ගලික අංශයට
ලබන වසරේ පෙළපොත්වලින් 55% ක් මුද්‍රණය පෞද්ගලික අංශයට

Added By : Vidubima Admin
Date : Oct 30, 2022 11:05 pm
Views :

ලබන වසරට අවශ්‍ය පෙළපොත්වලින් 55% ක් මුද්‍රණය පෞද්ගලික අංශයට භාර දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අධ්‍යාපන කොමසාරිස් ජනරාල් පී. එන්. අයිලප්පෙරුම මහතා මහතා පැවසුවේ, ඉතිරිය රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවෙන් සිදු කෙරෙන බවය.

මේ දිනවල 2023 පෙළපොත් මුද්‍රණයට අදාළ සෝදුපත් බැලීමේ කටයුතු අවසන් කරමින් ඇතැයි ද ඔහු පැවසුවේ ය.

-news1st-

Recently Added News