පාසල් පුවත් >> O/L ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් අවසානයට පෙර නිකුත් කරනවා - විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව
O/L ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් අවසානයට පෙර නිකුත් කරනවා - විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව

Added By : Vidubima Admin
Date : Nov 16, 2022 07:03 pm
Views :

2021 වසරට අදාල අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් මාසය අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කිරීමට බළාපොරොත්තු වන බව විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව බොහෝ දුරට එම කටයුතු අවසන් වෙමින් පවතින බවත්, මෙම මාසයේ අවසන් දිනයට ප්‍රථම නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන සඳහන් කළේ.

-Helakuru-

Recently Added News