ගුරු ද්වාරය වාර සටහන්
සිංහල මාධ්‍ය
Grade 10 Science - 10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 11 Science - 11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 06 Science - 06 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 07 Science - 07 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 08 Science - 08 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 09 Science - 09 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download