ගුරු ද්වාරය ගුරු අත්පොත්
සිංහල මාධ්‍ය
Advanced Level Combined Mathematics - උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය
Download
Advanced Level Biology - උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව
Download
Advanced Level Chemistry - උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව
Download
Advanced Level Physics - උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව
Download
Advanced Level Agricultural Science - උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව
Download
Grade 10 Science - 10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 11 Science - 11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 06 Science - 06 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 07 Science - 07 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 08 Science - 08 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 09 Science - 09 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download