ගුරු ද්වාරය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය
සිංහල මාධ්‍ය
G.C.E. O/L Science 2020 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2020
Download
G.C.E. O/L Science 2020 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2020
Download
G.C.E. O/L Science 2019 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2019
Download
G.C.E. O/L Science 2018 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2018
Download
G.C.E. O/L Science 2012 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2012
Download
G.C.E. O/L Science 2011 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2011
Download