ගුරු ද්වාරය විෂය නිර්දේශය
සිංහල මාධ්‍ය
Advanced Level Combined Mathematics - උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය
Download
Advanced Level Biology - උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව
Download
Advanced Level Chemistry - උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව
Download
Advanced Level Physics - උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව
Download
Advanced Level Agricultural Science - උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව
Download
Grade 06 Science - 06 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 07 Science - 07 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
Grade 08 Science - 08 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
Download
English Medium
Advanced Level Combined Mathematics - උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය
Download
Advanced Level Biology - උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව
Download
Advanced Level Chemistry - උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව
Download
Advanced Level Physics - උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව
Download
Advanced Level Agricultural Science - උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව
Download