සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව අ.පො.ස. සා.පෙ. විභාගය ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව
Sapelata Saviyak G.C.E. OL Model Paper Collection (For All Subjects) - සාපෙළට සවියක් අ.පො.ස. සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව (සියළු විෂයන් සඳහා)
Download
Vidyatharana Science Paper Collection (Embilipitiya Zonal Education Office) - විද්‍යාතරණ විද්‍යාව ප්‍රශ්ණ එකතුව (ඇඹිලිපිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය)
Download
GCE OL Past Paper Collection (Lesson Breakdown) - Part 1 (MCQ) - අ.පො.ස. සා. පෙල විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව (පාඩම් අනුව) - 1 කොටස (බහුවරණ)
Download
GCE OL Past Paper Collection (Lesson Breakdown) - Part 2 (Structured Essay, Essay) - අ.පො.ස. සා. පෙල විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව (පාඩම් අනුව) - 2 කොටස (ව්‍යුහගත රචනා, රචනා)
Download
GCE O/L 2016 - 2019 Science Past Paper Collection - අ.පො.ස. සා.පෙ. 2016 - 2019 විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව
Download