සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව අ.පො.ස. සා.පෙ. විභාගය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර
G.C.E. Ordinary Level Science 2022 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2022
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2021 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2021
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2020 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2020
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2019 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2019
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2018 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2018
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2017 (Old Syllabus) - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2017 (පැරණි නිර්දේශය)
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2017 (New Syllabus) - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2017 (නව නිර්දේශය)
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2016 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2016
Download
G.C.E. Ordinary Level Science 2015 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 2015
Download