සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව 11 ශ්‍රේණිය කෙටි සටහන්
01. Living Tissues - ජීවී පටක
Note 1 - Download
02. Photosynthesis - ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය
Note 1 - Download
03. Mixtures - මිශ්‍රණ
Note 1 - Download
04. Waves and Their Applications - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම්
Note 1 - Download
05. Geometrical Optics - ප්‍රකාශ විද්‍යාව
06. Biological Processes in Human Body - මානව දේහ ක්‍රියාවලි
07. Acids, Bases and Salts - අම්ල, භස්ම හා ලවණ
Note 1 - Download
08. Heat Changes Associated with Chemical Reactions - රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ආශ්‍රිත තාප විපර්යාස
Note 1 - Download
09. Heat - තාපය
Note 1 - Download
10. Power and Energy of Electric Appliances - විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය
11. Electronics - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
Note 1 - Download
12. Electrochemistry - විද්‍යුත් රසායනය
13. Electromagnetism and Electromagnetic Induction - විද්‍යුත් චුම්භකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය
14. Hydrocarbons and Their Derivatives - හයිඩ්‍රෝකාබන හා ඒවායේ ව්‍යුත්පන්න
15. Biosphere - ජෛවගෝලය