කනිෂ්ඨ අංශය විද්‍යාව 9 ශ්‍රේණිය අධ්‍යයන පැකේජ
Task Sheet Book (Negombo Education Zone) | කාර්ය පත්‍රිකා පොත (මීගමුව අධ්‍යාපන කලාපය)
Download
Task Sheet Book (Ampara Education Zone) | කාර්ය පත්‍රිකා පොත (අම්පාර අධ්‍යාපන කලාපය)
Download
Study Pack - First Term | අධ්‍යයන පැකේජය - පළමු වාරය
Download
Study Pack - Second Term | අධ්‍යයන පැකේජය - දෙවන වාරය
Download
Study Pack - Third Term | අධ්‍යයන පැකේජය - තෙවන වාරය
Download