08 ශ්‍රේණිය >> අමතර ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය
Study Pack - First Term | අධ්‍යයන පැකේජය - පළමු වාරය
Download
Study Pack - Second Term | අධ්‍යයන පැකේජය - දෙවන
Download
Study Pack - Third Term | අධ්‍යයන පැකේජය - තෙවන වාරය
Download
Task Sheet Book (Ampara Education Zone) | කාර්ය පත්‍රිකා පොත (අම්පාර අධ්‍යාපන කලාපය)
Download