11 ශ්‍රේණිය >> කෙටි සටහන්
01. Living Tissues - ජීවී පටක
Download
02. Photosynthesis - ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය
Download
03. Mixtures - මිශ්‍රණ
Download
04. Waves and Their Applications - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම්
Download
07. Acids, Bases and Salts - අම්ල, භස්ම හා ලවණ
Download
08. Heat Changes Associated with Chemical Reactions - රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ආශ්‍රිත තාප විපර්යාස
Download
09. Heat - තාපය
Download
11. Electronics - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
Download
* Notes Credit Help X Fondation