10 ශ්‍රේණිය >> අමතර ද්‍රව්‍ය
Study Pack - First Term | අධ්‍යයන පැකේජය - පළමු වාරය
Download
Study Pack - Second/Third Term | අධ්‍යයන පැකේජය - දෙවන/තෙවන වාරය
Download
Study Pack - Third Term | අධ්‍යයන පැකේජය - තෙවන වාරය
Download
Task Sheet Book (Galle Education Zone) - 2020 | කාර්ය පත්‍රිකා පොත (ගාල්ල අධ්‍යාපන කලාපය) - 2020
Download