09 ශ්‍රේණිය >> වීඩියෝ පාඩම් >> 14. තරංග පාරාවර්තනය හා වර්තනය
Lesson Series 01 - පාඩම් මාලාව 01
Lesson Series 02 - පාඩම් මාලාව 02
Lesson Series 03 - පාඩම් මාලාව 03
Lesson Series 04 - පාඩම් මාලාව 04
Lesson Series 05 - පාඩම් මාලාව 05