09 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> ඒකක පරීක්ෂණ
01. Applications of Micro-Organisms - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
Download
02. Eye and Ear - ඇස හා කන
Download
03. Nature and Properties of Matter - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ
Download
04. Basic Concepts Associated with Force - බලය හා සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප
Download
05. Pressure Exerted by Solid - ඝණ ද්‍රව්‍ය මගින් ඇති කරන පීඩනය
Download
06. The Human Circulatory System - මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
Download
07. Plant Growth Substances - ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය
Download
08. Support and Movements of Organisms - ජීවීන්ගේ සන්ධාරණය හා චලනය
Download
09. The Evolutionary Process - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය
Download
10. Electrolysis - විද්‍යුත් විච්ඡේදනය
Download
11. Density - ඝනත්වය
Download
12. Bio-Diversity - ජෛව විවිධත්වය
Download
13. Artificial Environment and Green Concept - කෘත්‍රිම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය
Download
14. Reflection and Refraction of Waves - තරංග පාරාවර්තනය හා වර්තනය
Download
15. Simple Machines - සරල යන්ත්‍ර
Download
16. Nanotechnology and Its Applications - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත
Download
17. Lightning Accidents - අකුණු අනතුරු
Download
18. Natural Disasters - ස්වභාවික ආපදා
Download
19. Sustainable Use of Natural Resources - ස්වභාවික සම්පත් තිරසරව භාවිතය
Download