09 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> තෙවන වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණපත්‍ර
Southern Province 3rd Term Test 2021 - දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2021
Download
Southern Province 3rd Term Test 2020 - දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2022
Download
Western Province 3rd Term Test 2019 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
North Western Province 3rd Term Test 2019 - වයඹ පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
North Western Province 3rd Term Test 2018 - වයඹ පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018
Download
Southern Province 3rd Term Test 2018 - දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018
Download