09 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> දෙවන වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණපත්‍ර
Mathugama Educational Zone 2nd Term Test 2020 - මතුගම අධ්‍යාපන කලාප දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020
Download
Mathugama Educational Zone 2nd Term Test 2020 (Answers) - මතුගම අධ්‍යාපන කලාප දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020 (පිළිතුරු)
Download
North Western Province 2nd Term Test 2019 - වයඹ පළාත් දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
Western Province 2nd Term Test 2018 - බස්නාහිර පළාත් දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018
Download
North Western Province 2nd Term Test 2018 - වයඹ පළාත් දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018
Download