09 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> පළමු වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණපත්‍ර
North Western Province 1st Term Test 2019 - වයඹ පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
Western Province 1st Term Test 2019 - බස්නාහිර පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018
Download
Sabaragamuwa Province 1st Term Test 2018 - සබරගමු පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018
Download