10 ශ්‍රේණිය >> පෙල පොත
Sinhala Medium (Part 1) - සිංහල මාධ්‍ය (1 කොටස)
Download
Sinhala Medium (Part 2) - සිංහල මාධ්‍ය (2 කොටස)
Download
English Medium (Part 1) - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය (1 කොටස)
Download
English Medium (Part 2) - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය (2 කොටස)
Download
Tamil Medium (Part 2) - දමිළ මාධ්‍ය (2 කොටස)
Download