10 ශ්‍රේණිය >> කෙටි සටහන්
01. Chemical Basis of Life - ජීවයේ රසායනික පදනම
Download
02. Motion in a Straight Line - සරල රේඛීය චලිතය
Download
03. Structure of Matter - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
Download
04. Newton's Laws of Motion චලිතය පිළිබඳ නිවුටන් නියම
Download
05. Friction - ඝර්ෂණය
Download
06. Structure and Functions of The Plant and Animal Cell - ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය
Download
07. Quantification of Elements and Compounds - මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය
Download
08. Characteristics of Organisms - ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික
Download
09. Resultant Force - සම්ප්‍රයුක්ත බලය
Download
10. Chemical Bonds - රසායනික බන්ධන
Download
11. Turning Effect of a Force - බලයක භ්‍රමණ ආචරනය
12. Equilibrium of Forces - බල සමතුලිතතාව
13. The World of Life - ජෛව ලෝකය
Download
14. Continuity of Life - ජීවයේ අඛණ්ඩතාව
Download
15. Hydrostatic Pressure and Its Application - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම්
16. Changes in Matter - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම්
17. Rate of Reaction - ප්‍රතික්‍රියා සීග්‍රතාව
Download
18. Work Energy and_Power - කාර්යය, ශක්තිය හා ජවය
Download
19. Current Electricity - ධාරා විද්‍යුතය
20. Inheritance - ප්‍රවේණිය
Download
* Notes Credit Help X Fondation