10 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> ඒකක පරීක්ෂණ
01. Chemical Basis of Life - ජීවයේ රසායනික පදනම
Test 1 Download
Test 2 Download
02. Motion in a Straight Line - සරල රේඛීය චලිතය
Test 1 Download
Test 2 Download
03. Structure of Matter - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
Test 1 Download
Test 2 Download
04. Newton s Laws of Motion චලිතය පිළිබඳ නිවුටන් නියම
Test 1 Download
Test 2 Download
05. Friction - ඝර්ෂණය
Test 1 Download
Test 2 Download
06. Structure and Functions of The Plant and Animal Cell - ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය
Test 1 Download
07. Quantification of Elements and Compounds - මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය
Test 1 Download
Test 2 Download
08. Characteristics of Organisms - ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික
Test 1 Download
Test 2 Download
09. Resultant Force - සම්ප්‍රයුක්ත බලය
Test 1 Download
Test 2 Download
10. Chemical_Bonds - රසායනික බන්ධන
Test 1 Download
Test 2 Download
11. Turning Effect of a Force - බලයක භ්‍රමණ ආචරනය
Test 1 Download
Test 2 Download
12. Equilibrium of Forces - බල සමතුලිතතාව
Test 1 Download
Test 2 Download
13. The World of Life - ජෛව ලෝකය
Test 1 Download
Test 2 Download
14. Continuity of Life - ජීවයේ අඛණ්ඩතාව
Test 1 Download
Test 2 Download
15. Hydrostatic Pressure and Its Application - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම්
Test 1 Download
Test 2 Download
16. Changes in Matter - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම්
Test 1 Download
Test 2 Download
17. Rate of Reaction - ප්‍රතික්‍රියා සීග්‍රතාව
Test 1 Download
Test 2 Download
18. Work Energy and Power - කාර්යය, ශක්තිය හා ජවය
Test 1 Download
Test 2 Download
19. Current Electricity - ධාරා විද්‍යුතය
Test 1 Download
Test 2 Download
20. Inheritance - ප්‍රවේණිය
Test 1 Download
Test 2 Download