10 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> තෙවන වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණපත්‍ර
Western Province 3rd Term Test 2021 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2021
Download
Western Province 3rd Term Test 2020 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020
Download
Southern Province 3rd Term Test 2020 - දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020
Download
North Western Province 3rd Term Test 2020 - වයඹ පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020
Download
Western Province 3rd Term Test 2019 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
Central Province 3rd Term Test 2019 - මධ්‍යම පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
North Western Province 3rd Term Test 2019 - වයඹ පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
Western Province 3rd Term Test 2018 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018
Download
North Western Province 3rd Term Test 2018 - වයඹ පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018
Download
Western Province 3rd Term Test 2017 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2017
Download
Southern Province 3rd Term Test 2017 - දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2017
Download
Western Province 3rd Term Test 2016 - බස්නාහිර පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2016
Download