10 ශ්‍රේණිය >> ප්‍රශ්ණපත්‍ර >> පළමු වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණපත්‍ර
Southern Province 1st Term Test 2020 - දකුණු පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2020
Download
North Western Province 1st Term Test 2020 - වයඹ පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2020
Download
North Western Province 1st Term Test 2020 (Answers) - වයඹ පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2020 (පිළිතුරු)
Download
Western Province 1st Term Test 2019 - බස්නාහිර පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019
Download
Western Province 1st Term Test 2018 - බස්නාහිර පලාත් පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018
Download